ਹੀਰੋਸ਼ਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਹਮਲਆਿਂ ਨੂੰ ਲੇਕੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

International