ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕਤਲ