ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਲਾਕਾਰ ਖਾਦਿਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੋਹਿਤ