ਕੈਪਟਨ ਨਿਤਰੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ,ਕਿਹਾ ਛੋਟੇਪੁਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ

Advertisement

International