ਕੈਪਟਨ ਨਿਤਰੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ,ਕਿਹਾ ਛੋਟੇਪੁਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ