ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਪਗਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਘਟਨ ਕੀਤਾ

International